Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí

Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

O Nás


Prinášame Vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pomôžeme mu prispôsobiť študijný pobyt jeho predstavám a potrebám.Agentúra Simcas Vám zabezpečí komplet servis od vstupnej konzultácie počas ktorej spoločne vyberieme a zostavíme najvhodnejší študijný plán, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie. Sme tu pre Vás od prvého kontaktu až po návrat zo študijného pobytu.

Jazykové kurzy v zahraničí

Ubytovanie

Poradenstvo pri výbere kurzu

Letenky

Cestovné poistenie

Mimoškolské aktivity

Vyberte si svoj jazykový pobyt


Pridajte sa k tisícom spokojných klientov, ktorým už od roku 2001 pomáhame plniť si sny o spoznávaní sveta a skvelom ovládani cudzích jazykov. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE ROK 2016

1. Sprostredkovanie študijného pobytu

1.1 Simcas Travel Ltd. so sídlom : Cornerstone Business Centre, 16th September Square, Mosta MST 1180, Malta, IČO: IČDPH: MT2286-7025 (ďalej aj „SIMCAS” alebo „Agentúra”) sprostredkuje klientovi študijný jazykový pobyt v klientom vybranej jazykovej škole organizovanom zahraničným obchodným partnerom spoločnosti SIMCAS (ďalej aj „Organizátor”). 

1.2. SIMCAS je zmluvným partnerom Organizátora študijného pobytu. SIMCAS vystupuje v procese uzatvorenia zmluvy medzi klientom a Organizátorom ako sprostredkovateľ. Podpísaním záväzných prihlasovacích formulárov Organizátora zo strany klienta a potvrdením prijatia klienta na študijný pobyt Organizátorom, vstupuje klient do zmluvného vzťahu s Organizátorom, ktorý sprostredkovala Agentúra.

2. Cenová špecifikácia a súčasti zmluvy

2.1. Špecifikácia študijného pobytu, na ktorý sa klient prihlasuje, je uvedená v prihláške klienta, ktorá tvorí súčasť zmluvy medzi klientom a Agentúrou.

2.2. Celková cena študijného pobytu je uvedená v cenovej špecifikácii, ktorá tvorí súčasť zmluvy medzi klientom a Agentúrou.

2.3. V cene študijného pobytu sú zahrnuté výhradne položky uvedené v prihláške klienta a cenovej špecifikácii.

2.4. V cene jazykového pobytu nie je zahrnuté vreckové, náklady na verejnú dopravu do / zo školy, náklady na stravu, ktorá nie je zahrnutá v cene pobytu, fakultatívne výlety, atď.

2.5. Kompletnú zmluvu medzi SIMCAS a klientom predstavujú tieto jej časti:

  1. kompletne vyplnená a podpísaná záväzná prihláška;
  2. cenová špecifikácia programu;
  3. tieto Všeobecné obchodné podmienky.

3. Prihlasovanie a platobné podmienky

3.1. Prihlásenie na študijný pobyt sa stáva záväzným po doručení (osobne, skenom alebo poštou) vyplnenej a podpísaní záväznej prihlášky. Na základe záväznej prihlášky Agentúra vystaví klientovi doklad - faktúru pre vykonanie úhrady, na ktorom je rozpísaný režim platieb s dátumom splatnosti.

3.2. Prvú platbu je klient povinný uhradiť Agentúre do troch pracovných dní po obdržaní faktúry vystavenej Agentúrou.

3.3. Zostávajúca čiastka je splatná najneskôr do 30 dní pred začiatkom študijného pobytu klienta.

3.4. Agentúra objednáva pre klienta klientom vybraný študijný pobyt u Organizátora na základe úhrady prvej platby podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3.5. Doručiť záväznú prihlášku Agentúre je potrebné v dostatočnom časovom predstihu. Informácia o voľných kapacitách kurzu / ubytovania je informatívna, Organizátor objednávku spracúva až na základe záväznej prihlášky, preto Agentúra nemôže voľné kapacity vopred garantovať.

3.6. Pri podaní záväznej prihlášky v lehote kratšej ako štyri týždne pred začiatkom študij - ného pobytu je klient povinný zaplatiť cenu jazykového pobytu v plnej výške do troch pracovných dní od obdržania faktúry vystavenej Agentúrou.

3.7. Fakturovanú sumu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet:

Bank of Valletta, Plc.
SWIFT/BIC: VALLMTMT
IBAN: MT86VALL22013000000040023653368

Kópiu prevodného príkazu je klient povinný odoslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3.8. Agentúra je povinná potvrdiť prijatie prihlášky klienta do troch pracovných dní od jej obdržania.

3.9. Agentúra je povinná objednať študijný pobyt pre klienta u Organizátora bezodkladne po obdržaní prvej platby v rozsahu a podľa záväznej prihlášky a cenovej špecifikácie.

3.10. Po doručení záväznej prihlášky klienta Agentúre vzniká Agentúre voči klientovi nárok na zaplatenie sprostredkovateľského poplatku (odmeny za sprostredkovanie študijného pobytu) vo výške 39.00 EUR. Sprostredkovateľský poplatok je súčasťou prvej platby podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3.11. V prípade, ak klient Agentúre neuhradí prvú platbu podľa bodu 3.2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, klient je povinný zaplatiť Agentúre sprostredkovateľský poplatok samostatnou platbou bankovým prevodom alebo v hotovosti. V prípade zrušenia študijného pobytu z dôvodu na strane klienta klient nemá nárok na vrátenie spracovateľského poplatku.

4. Zrušenie zmluvy

4.1. Klient má právo požiadať Agentúru pre akúkoľvek príčinu v lehote do 1 dňa pred nástupom na študijný pobyt o zrušenie zmluvy s Organizátorom (tzv. Storno zmluvy). Agentúra SIMCAS bude o storne okamžite informovať Organizátora a podpis Dohody o urovnaní, na základe ktorej bude klientovi vrátená zaplatená cena študijného pobytu znížená o sprostredkovateľský poplatok podľa bodu 3.10 . týchto Všeobecných obchodných podmienok a o sumu storna nasledovne určenú v závislosti od dátumu zrušenia zmluvy:

30 dní a viac pred začiatkom študijného pobytu - 10 % z celkovej sumy;
29 – 15 dní pred začiatkom študijného pobytu - 25 % z celkovej sumy;
15 – 10 dní pred začiatkom študijného pobytu - 45% z celkovej sumy.
10 a menej dní pred odchodom resp. nenastúpenie na kurz 100 % z celkovej sumy

V prípade záujmu môže klient individuálne uzavrieť s príslušnou poisťovňou poistenie storno poplatkov v prípade zrušenia pobytu zo zdravotných príčin.

4.2. Ak sa klient rozhodne zrušiť zmluvu, pričom zabezpečí účasť náhradníka na študijnom pobyte, klient má nárok na vrátenie plnej sumy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na už zakúpenú / vystavenú letenku.

4.3. V prípade, že klient po nástupe z akéhokoľvek dôvodu (osobného, zdravotného, atď.) študijný pobyt preruší, nemá nárok na refundáciu nevyužitých služieb, pokiaľ sa priamo na mieste s riaditeľom školy resp. inou zodpovednou osobou nedohodne inak. Dohoda s riaditeľom školy na resp. inou zodpovednou osobou podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok sa týka výlučne nárokov klienta voči Organizátorovi, nemôže ukladať žiadne povinnosti Agentúre a pre Agentúru nie je žiadnym spôsobom záväzná.

5. Zmeny v študijnom pobyte

V prípade, že po zaslaní záväznej prihlášky vybraná jazyková škola zmení program študijného pobytu alebo nie je v stave potvrdiť klientom objednaný typ kurzu alebo ubytovania, informuje Agentúru a ponúkne alternatívu kurzu / ubytovania. Agentúra následne klienta informuje a vyžiada si jeho písomný súhlas s týmito zmenami, ako aj s prípadným navýšením / znížením ceny za alternatívny typ ubytovania alebo kurzu. Zároveň Agentúra určí primeranú lehotu na vyjadrenie. Ak klient so zmenou nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy pričom mu budú refundované všetky poplatky uhradené za študijný pobyt. Ak sa klient v stanovenej lehote k zmenám nevyjadrí, znamená to, že nevyužíva svoje právo na zrušenie zmluvy a so zmenou ceny za študijný pobyt súhlasí. Prípadné zmeny podmienok zo strany jazykových škôl sú mimo rozhodovacej právomoci Agentúry, preto Agentúra za tieto zmeny nezodpovedá.

Za zmeny, ktoré klienta v žiadnom prípade neoprávňujú zrušiť zmluvu bez storno poplatkov sa považuje zmena času odletu o menej ako 48 hodín a zmena ubytovania v rovnakej lokalite (rovnaké mesto, územná oblasť), pokiaľ je poskytnuté v rovnakej alebo vyššej kategórii pričom klientovi nevznikne povinnosť uhradiť žiadne doplatky v súvislosti so zmenou ubytovania.

6. Poistenie a Víza

6.1. Poistenie klienta zabezpečuje na požiadanie klienta SIMCAS prostredníctvom poisťovne Union poisťovňa, a.s.. Komplexné cestovné poistenie zahŕňa poistenie: liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Poistnú zmluvu uzatvára klient s poisťovňou Union poisťovňa, a.s.. Prípadnú poistnú udalosť rieši klient priamo s poisťovňou.

6.2. Ak klient cestuje do krajiny, kde sú pre vstup potrebné víza, je povinný zabezpečiť si tieto v dostatočnom časovom predstihu, aby na kurz mohol nastúpiť riadne a načas. Rovnako je povinnosťou klienta vybaviť si zodpovedajúci typ víz (turistické, študentské) v závislosti na objednanom študijnom pobyte. Doklad o účele cesty zabezpečí pre klienta Agentúra.

6.3. Agentúra môže na požiadanie klienta zabezpečiť vízovú asistenciu pri vyplňovaní formulárov pre získanie víz v medziach príslušných zákonov danej krajiny. Je povinnosťou klienta dodať všetky požadované doklady načas, v požadovanom formáte a štruktúre. Klient zodpovedá za správnosť údajov, ktoré dodáva. Agentúra je zodpovedná za kontrolu správnosti údajov uvedených na akceptačnom liste školy.

7. Reklamácia

7.1. V prípade, že rozsah poskytnutých služieb nezodpovedá úrovni aká bola dohodnutá a stanovená programom, má klient právo na reklamáciu, ktorú je povinný uplatniť u Organizátora. Toto právo je klient povinný uplatniť bezodkladne priamo na mieste konania jazykového pobytu a to oznámením situácie na príslušnom oddelení školy. Agentúra je povinná poskytnúť klientovi súčinnosť pri vybavení reklamácie voči Organizátorovi. Klient je povinný upovedomiť Agentúru do 10 dní od zistenia nedostatkov, či závad v poskytovaných službách, a to písomne, e-mailom alebo faxom. V prípade zanedbania tejto povinnosti klienta Agentúra nie je povinná poskytnúť klientovi súčinnosť pri riešení reklamácie uplatnenej voči Organizátorovi. Pokiaľ bola reklamácia vybavená na mieste, včas a k spokojnosti klienta, je klient povinný túto skutočnosť Agentúre potvrdiť faxom, SMS správou alebo e-mailom.

7.2. Agentúra nie je zodpovednosti za škodu vzniknutú pri zabezpečení objednaného programu, ak škodu nezavinila Agentúra alebo škoda bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

7.3. Ak klient z akéhokoľvek dôvodu nevyužije objednané, zaplatené a podľa programu zabezpečené služby (vyučovanie, dopravné a ubytovacie služby, výlety, mimoškolské aktivity, strava), nevzniká mu nárok na náhradu ceny takýchto služieb, ani na zľavu z ceny študijného pobytu.

7.4. Agentúra nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si klient sám objedná u tretích osôb.

7.5. Výška náhrady škody ako aj všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorej zabezpečenie si klient prostredníctvom Agentúry objedná (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie, atď.) sa riadi príslušnými medzinárodnými dohovormi o leteckej doprave a reklamujú sa priamo u leteckej spoločnosti.

7.6. Nakoľko Agentúra SIMCAS vystupuje výhradne ako sprostredkovateľ študijného pobytu, nie je v právomoci Agentúry rozhodnúť o riešení reklamácie (napr. Výmena hostiteľskej rodiny, skupiny v jazykovom kurze, atď.) ani o spôsobe či výške odškodnenia klienta za služby organizované jazykovou školou. Toto je plne a výhradne v kompetencii príslušnej jazykovej školy. Pokiaľ táto nebude schopná zjednať nápravu a rozhodne sa riešiť sťažnosť klienta finančnou refundáciou, bude o tom informovať Agentúru ako sprostredkovateľskú agentúru, rovnako ako aj o tom, do kedy a akým spôsobom má byť refundácia klientovi uhradená.

8. Informačný balíček pred odchodom

8.1. Najneskôr 5 dní pred začiatkom študijného pobytu Agentúra poskytne klientovi info balíček obsahujúci: akceptačný list Organizátora, adresu ubytovania, cestovné pokyny, itinerár, poistnú zmluvu a letenku. Info balíček Agentúra zasiela klientovi v elektronickej forme.

8.2. Klient je povinný prečítať si pozorne všetky informácie uvedené v info balíčku podľa bodu 9.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Rozdielne očakávania klienta v porovnaní s poskytnutými službami, ako následok neoboznámenia sa s údajmi uvedenými v info balíčku nie sú dôvodom na reklamáciu, zľavu z ceny ani inú kompenzáciu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Cestovná agentúra SIMCAS v nadväznosti na medzinárodné právo nenesie zodpovednosť a neručí za škody, ktoré klientovi môžu vzniknúť v dôsledku štrajkov, medzinárodných, politických a technických problémov, prírodných katastrof, prípadného oneskorenia a pod.

9.2. Na všetky služby poskytované školou sa vzťahujú zmluvné podmienky konkrétnej školy.

9.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky.